Lid GIA Trainerscollectief

Home

Over mij

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Implementatie  Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en werken met de 5 stappen van de meldcode

Trainingen Huiselijk Geweld
 
Maatwerk invoering innovaties
 
Kwaliteits- en deskundigheids-bevordering

Mensen zien groeien en laten ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en hoe ze die optimaal kunnen inzetten om de zorg voor de cliënt te verbeteren. Daar doe ik het voor. Mijn handelen is in alle opzichten gericht op kwaliteitsverbetering.

Ik doe dit met verstand van zaken en hart voor de professional en de cliënt.
 
 
 
 
 
 

Organisaties door mij getraind:

 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zeeland (AMK) / Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ) / Gespecialiseerde Buitenschoolse Dagbegeleiding 'De Buitenwereld' / Hogeschool Rotterdam: minor Geweld in de Leefomgeving / Zorggroep Ter Weel / Vrijwilligersorganisatie Manteling / Mantelzorgondersteuning CZW-Bureau Zeeland / Steunpunt Vrijwilligers en Mantelzorg Borsele / Mentorschap Zeeland / Mentorschap Netwerk Nederland / Leger des Heils Gelderland / Zorgstroom / diverse Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties in opdracht van het CZW Bureau, zoals MEE-Zeeland, WVO Zorg, Zorgstroom, Cleijenborch, Porthos, Emergis, Gors, Praktijkschool Hulst, Privazorg, Zorgcentrum De Schutse,  Stichting Welzijn Hulst, SOKA, Stichting Curamus, ZorgSaam / Catharina Stichting / ROAT / 75+ project Vlissingen / Stichting Zijweg / Netwerk Dementie Oost-Achterhoek/Hogeschool Zeeland

Organisaties, die door mij op de verbeterde meldcode zijn getraind:

Catharina Stichting, WVO Zorg, Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia, ROAT, Avezeer

Sinds 1 juli 2013 zijn werkers in de volgende sectoren verplicht de meldcode op te starten bij een vermoeden of een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling:

  • (jeugd)gezondheidszorg
  • onderwijs 
  • kinderopvang
  • jeugdzorg
  • maatschappelijke ondersteuning 
  • justitie
 
Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals in bovenstaande sectoren tevens verplicht om in stap 4 en 5 het afwegingskader van de beroepsgroep te gebruiken.
Wanneer men op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt met behulp van het afwegingskader bepaald of er sprake is van structurele en/of acute onveiligheid. Als dat het geval is, wordt er een melding bij Veilig Thuis gedaan.
 
 
Kijk op
om te zien wat er vanaf 1 januari 2019 is veranderd.
 
 
De eerste drie stappen van de meldcode zijn
niet veranderd:
 
1. signalen (feitelijk en concreet) in kaart      
    brengen en evt. de kindcheck uitvoeren
 
2. signalen bespreken met collega's, advies
    inwinnen bij Veilig Thuis en/of een
    deskundige op het gebied van letselduiding
    raadplegen. het gesprek in stap 3
    voorbereiden.
 
3. gesprek met de cliënt voeren
 
In stap 4 wordt nu tevens bepaald of er
sprake is van acute of structurele onveiligheid
 
4. eerst wordt de aard van het huiselijk geweld
    of  kindermishandeling bepaald en bij twijfel
    altijd (opnieuw) advies gevraagd bij
    Veilig Thuis.
   
    vervolgens wordt m.b.v. het afwegingskader
    bepaald of er sprake is van structurele of
    acute onveiligheid
 
In stap 5 worden twee besluiten genomen
in deze volgorde: 
 
5. beslissen of er gemeld moet worden bij
    Veilig Thuis.
    beslissen of er hulp georganiseerd kan
    worden. 
 
 
 Het gesprek met de cliënt voeren
Dit klinkt zo eenvoudig, maar blijkt in de praktijk voor menig professional toch lastig te zijn. Men is bijvoorbeeld bang aanvallend of veroordelend over te komen. Dat hoeft niet als je vertelt je zorgen te maken en dan vervolgens uitlegt waarom jij je zorgen maakt door de signalen te vertellen, die je in stap 1 concreet en feitelijk (dus zonder interpretatie en invulling) in kaart hebt gebracht en die je in stap 2 met je collega's hebt besproken. Door een beroep te doen op het gemeenschappelijk belang, namelijk dat het goed gaat met iemand en dat jij je geen zorgen meer hoeft te maken over diegene, breng je het gesprek over jouw zorgen op gang.
 
Meer van deze praktische tips geef ik in de training meldcode.
 
Onder de knop ‘Meldcode’ kunt u lezen wat ‘Marianne Quax MSc. Training en Coaching’ uw organisatie kan bieden in het kader van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 
 

Volg mij op Twitter: @MarianneQuaxMSc

Voor meer informatie over de meldcode:
www.meldcode.nl